Kategorier
Ambulanceområdet

Oprustning af ambulanceområdet i Nordjylland

Vi er i Region Nordjylland i gang med at opruste køretøjerne på akutområdet. I 2021 har vi etableret en døgndækket akutlægebil i Thisted. Ligeledes har vi indført en paramedicinerbil i Skagen døgnet rundt og hele året.
Men det standser ikke her. Vi vælger også at tage politisk ansvar for serviceniveauet på ambulanceområdet. Vi forlader responstidsmodellen og indfører en beredskabsmode. Nu handler det ikke kun om at holde øje med en gennemsnitlig responstid, men om at tilrettelægge ambulancekørsel med lavest mulig responstid.
Vi har indbygget i den kommende model, der starter 1. april 2022, at dagvagter opjusteres i ambulanceberedskabet i Nørresundby, Nibe, Løkken og Vildsund.
Den fremtidige ambulancekørsel har været i udbud og førte til et nettoprovenu, som nu kan bruges til at forbedre servicen forstået som lavere responstid. Beredskabet bliver delt mellem PreMed og Region Nordjylland, men den samlede, daglige disposition af flåden tager regionen sig af.
Med de servicemål, som nu er på tale kan vi se, at der er behov for at opjustere beredskaberne flere steder i regionen. Det drejer sig om et behov for øget akutberedskab i Thy/Mors, Himmerland syd/vest og Vendsyssel øst (herunder akutbilen i Hals).
En god løsning er at indføre akutbiler disse steder. De har den fordel, at de har samme mandskabskabs-kvalifikationer som findes i ambulancerne og at de typisk forbliver i lokalområdet. Akutbilen kører til alle livstruende hændelser og vil ofte komme til stede før en ambulance. På denne måde kan vi sikre en hurtigere livreddende førstehjælp og smertebehandling.
Akutbilerne er en central budgetbrik, som jeg håber, at regionsrådet imødekommer i den nærmeste fremtid.

Mogens Ove Madsen
Regionsrådsmedlem (A)
Formand for Akut- og Praksisudvalget
Fladhøjvej 14
9600 Års

Kategorier
Akut- og Praksisområdet

Væsentlige initiativer på Akut- og Praksisområdet

Væsentlige initiativer på Akut- og Praksisområdet

Hjemtagelse af akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler (ØPE)
Regionsrådet besluttede på møde den 30. oktober 2018, at regionen pr. 1. januar 2020 skal drifte regionens akutlægebiler, paramedicinerbiler og akutbiler. Det er Den Præhospitale Virksomhed, som har driftsansvaret for området og er ansvarlig for implementeringsprocessen og den efterfølgende drift
Implementering af en ny driftsorganisation i Den Præhospitale Virksomhed bestående af ca. 40 ansatte fordelt på administrative og operativt personale og 11 køretøjer medfører en række opstartsomkostninger forud for driftsstart og disse afholdes inden for Den Præhospitale Virksomheds eksisterende budget.
Der har været og er fortsat tæt dialog med akutmodtagelserne og de respektive hospitalsafdelinger på de forskellige matrikler, hvor paramedicinerne vil være til stede i dagligdagen. Der er udarbejdet oversigt over arbejdsopgaver for paramedicinerne med vægt på, at disse har selvstændige opgaver, hvor deres sundhedsfaglige kompetencer kan komme i spil men med fokus på, at opgaverne er af en sådan karakter, at paramedicineren kan frigøres ved akutte opgaver. (APU 10.12.2019)
Dette her var den første udbudsopgave, som udvalget tog sig af. Derfor er en række punkters indhold om dette ikke tilgængelige på nettet. Man kan sige, at denne opgave også var en generalprøve på det store ambulanceudbud, som skulle komme senere. Der blev lavet et udbud på de forskellige typer biler og på marginalen var det regionen, der havde det bedste bud, hvorfor vi hjemtog opgaven. Vi adskiller os her fra de borgerlige partier, som mener at denne type aktiviteter har det bedst i privat regi. Når vi har det i offentligt regi, giver det os langt bedre muligheder for at disponere bilerne og personalet. Ikke mindst paramedicinerbiler ser vi et potentiale i med samarbejdsmuligheder til hospitaler og kommuner. Paramedicinerne har allerede ydet en stor indsats under Corona-epidemien.

Aftale om den fremtidige lægevagt og kompenserende foranstaltninger
Indgåelse af aftalen indebar, at konsultationen i Brønderslev ikke genåbnes, at konsultationen i Farsø lukkes helt ned samt, at der ikke vil være konsultationssted i Skagen og Brovst. Der er kun lægevagt på hospitaler med akutmodtagelse/akut modtageafsnit (Thisted, Aalborg, Hjørring og Hobro). Dog er der med baggrund i det store antal konsultationer i Frederikshavn også i fremtiden en lægevagt på sygehuset i Frederikshavn.
Regionsrådet godkendte den foreliggende aftale, men der var enighed om efterfølgende tage en politisk drøftelse af betjeningen af de lukkede konsultationssteder. Ikke mindst af hensyn til den store konsultationsaktivitet i Farsø, tog Regionsrådet fat på at drøfte kompenserende foranstaltninger.
Undervejs har det været drøftet, hvad videokonsultation, sygebesøg, rekvireret transport, kommunale akutsygeplejersker, paramedicinere har kunnet bidrage med.
Undervejs i processen er der blevet afholdt borgermøder i Års, Brovst, Skagen og Brønderslev. Forslag der fremkom på disse møder er medtaget i det videre arbejde i APU.
Samlet er disse drøftelser endt med:
Øget tilgængelighed i almen praksis, Akutlægebil i Thisted, Paramedicinerbil i Skagen, Skadeklinikken i Farsø, Videreudvikling af det lokale samarbejde – i første omgang pilotprojekt mellem Jammerbugt Kommune og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
(APU 14.01.2020, APU 15.12.2021, APU 13.04.2021, APU 18.05.2021)
Det var en hård nød at skulle sluge i APU den 14. januar 2020 at PLO ville trække sig ind til de større hospitaler for at udøve vagtlægegerningen og det var kun med nød og næppe, at de blev overtalt til at forblive i Frederikshavn. Derfor sendte udvalget også en melding til Regionsrådet om, at når aftalen ikke kunne være anderledes, måtte der overvejes kompenserende foranstaltninger, hvilket rådet tog til sig. Dette har der været arbejdet med siden og det er først nu, at de sidste brikker er ved at falde på plads i forhold til Brovst. Undervejs var udvalget på besøgsrunde i Års, Skagen, Brønderslev og Brovst. Møderne var to-delte, hvor der på den ene side blev givet en gennemgang af aftalen og på den anden side blev indkaldt forslag til kompenserende foranstaltninger. Og selv om nogle udvalgsmedlemmer benyttede møderne til noget valg-snak kom der gode ideer frem rundt omkring – og en del af dette er blev anvendt i det efterfølgende udvalgsarbejde.

Etablering af IV i kommunalt regi
I regi af Kontaktudvalget blev der d. 25. juni 2019 opnået enighed om Rammeaftalen for IV-behandling i kommunalt regi. Hensigten med den faglige aftale er at understøtte, at overflytning af opgaver mellem sektorerne sker planlagt og koordineret. IV-behandlingen startes op på hospitalet, og vurderer lægen her, at patienten er egnet til det, gives mulighed for at modtage IV-behandling i kommunalt regi.
Aftalen skal understøtte princippet om, at sundhedsydelser skal leveres på det laveste, effektive omkostnings- og behandlingsniveau. Uanset hvor behandling finder sted, skal borgeren have den bedst mulige behandling.
(APU, 03.03.2020)
Vi vil gerne konkretisere tankerne om det nære sundhedsvæsen og dette initiativ kan godt betragtes som en test på opgaven. Det tog lang tid at få alle kommuner med, hvilket understreger hvor svær en opgave det er, at flytte på veletablerede grænser. Men denne opgave, såvel som andre kan med kompetent kommunal indsat sagtens løses i patientens eget hjem.

Ambulanceberedskab
Som afslutning på såvel udbudsproces som udarbejdelse af regional kontrolberegning traf Regionsrådet den 2. februar 2021 beslutning om det fremtidige ambulanceberedskab i Region Nordjylland. Pr. 1. april 2022 overgår driften af ambulanceberedskabet fra den nuværende leverandør Falck til henholdsvis PreMed (delområde Syd og Vest) og Region Nordjylland (delområde Nord og Aalborg) Afslutningen på udbudsprocessen skal give et opdateret beslutningsgrundlag for fastsættelse af det endelige servicemålsniveau på området.
Beslutningen om udbud sker også på baggrund af overgang fra responstidsmodel til beredskabsmodel. Der benyttes også en anden tilgang til vurdering af responstid. Beredskabet pr 1. april 2022 er dimensioneret så det modsvarer følgende servicemål for akutte kørsler (kørsel A) målt over et kalenderår: 67% af akutte A-Kørsler ankommet inden for 10 minutter. 90% af akutte A-Kørsler ankommet inden for 15 minutter. 97% af akutte A-Kørsler ankommet inden for 20 minutter.
(Regionsrådet, 02.02.2021, APU 13.04.2021)
Vi har nok i en del år haft en fornemmelse af, at Falcks ydelser var dyre. Men det er først i nyere tid, at ministerium og Danske Regioner har sat fokus på Falcks monopolstatus på ambulanceområdet. I APU er der blevet arbejdet med forskellige modeller for, hvorledes ambulancetjenesten skal forme sig i fremtiden. Det resulterede i første omgang i et forslag om at overgå fra responstids- til beredskabsmodel. Dette indebærer, at regionspolitikere kommer tættere på arbejdet med ambulancedriften. I responstidsmodellen skal man alene holde øje med den gennemsnitlige udrykningstid på 9 minutter og 12 sekunder. Overholdes denne er der ikke så meget mere at gøre, MEN der er til stadighed mulighed for at få kritik for de responstider, der ligger over gennemsnitstiden. Med overgangen til beredskabsmodellen får regionsrådspolitikerne nu ansvaret for serviceniveauet. De borgerlige partier (V – 1, C og DF) var ikke enige i beslutningen om at regionen skulle hjemtage dele af ambulancebetjeningen og ville gerne have større dele lagt ud til private virksomheder. Dette ville imidlertid blive dyrere. Omvendt ville vi gerne have hjemtaget hele ambulancevirksomheden. Det ville give det største provenu. Arbejdet deles nu mellem os og PreMed.

Model for finansiering af konkrete rekrutteringsindsatser i lægedækningstruede områder
Model med mulighed for at yde en særlig rekrutteringsindsats til klinikker, beliggende i lægedækningstruede områder, som har særligt vanskeligt ved at rekruttere læger. Det indebærer bl.a. muligheden for at yde økonomisk støtte til specifikke rekrutteringsinitiativer, der har til formål at sikre den fremadrettede lægedækning. I forlængelse heraf foreslås det, at den økonomiske støtte ydes ud fra princippet om sam-finansiering mellem region, kommune og almen praksis. (APU 30.06.2021)
I hele perioden har APU haft fokus på rekruttering af praktiserende læger. Der er i Regionsrådet enighed om, at privatpraktiserende læger prioriteres højest. I de tilfælde, hvor private klinikker ikke har kunnet sælges har der været behov for at oprette regionsklinikker. Rekrutteringsindsats vil nok blive et valgkamptema. Denne model for finansiering af rekrutteringsindsats er en af måderne hvorpå, der kan skabes større opmærksomhed om problematikken. Nogle kommuner laver også selv fremstød. Heldigvis kan man sige, at de lægestuderende på Aalborg Universitet med deres problemorienterede undervisningstilgang viser stor interesse for almen medicin. Derfor vil disse nye læger fremover være med til at afhjælpe lægemanglen i Nordjylland.